МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

-На ден 28.12.2023 година во просториите на Општина Демир Капија Советот ја одржа 30 по ред редовна седница на која беа разгледани и усвоени 22 точки од дневниот ред. По разгледувањето и усвојувањето на записниците од 28 и 29 седница се премина на првата точка од дневниот ред на која беше донесена одлука за усвојување на Буџетот на Општина Демир Капија за 2024 година. Вкупните планирани приходи во буџетот за 2024 година се планирани да изнесуваат 196.663.212 денари, а вкупните расходи би изнесувале 196.663.212 денари. По разгледувањето на втората точка од дневниот ред беше донесена Одлука за извршување на Буџетот на општина Демир Капија за 2024 година. Потоа се премина на третата точка од дневниот ред на која беше донесена Одлука за утврдување на висината на благајнички максимум за 2024 година кој изнесува 72.000 денари. Четвртата точка од дневниот ред по разгледувањето исто така беше усвоена, а се однесуваше на донесување на Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2024 година. Петата точка од дневниот ред исто така беше усвоена, а се однесуваше на донесување на Одлука за утврдување на пазарната вредност на градежно земјиште на подрачјето на Општина Демир Капија во 2024 година. По разгледувањето на шестата точка од дневниот ред беше донесена Одлука за утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште на подрачјето на Општина Демир Капија во 2024 година. Потоа се премина на седмата точка од дневниот ред на која беше донесена Одлука за субвенционирање трошоци за потрошена електрична енергија на ЈКП БОШАВА Демир Капија во износ од 1.650.000 денари. Осмата точка од дневниот ред по разгледувањето исто така беше усвоена, а се однесуваше на Предлог-Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Демир Капија за 2024 година По разгледувањето на деветата точка од дневниот ред беше усвоена Предлог-Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Демир Капија за 2024 година. Потоа се премина на десетата точка од дневниот ред на која беше усвоена Годишната програма за изработка на урбанистички планови во општина Демир Капија за 2024 година. Единаесетата точка по разгледувањето исто така беше усвоена, а се однесуваше на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Демир Капија за 2024 година. По разгледувањето на дванаесетата точка од дневниот ред беше усвоена предлог - програмата за одржување на јавната чистота на територијата на општина Демир Капија за 2024 година. Потоа се премина на тринаесетата точка на која беше усвоена Предлог-Програмата за работа на Советот на Општина Демир Капија за 2024 година. Четиринаесетата точка по разгледувањето исто така беше усвоена, а се однесуваше на донесување Предлог-Решение за давање согласност на годишната програма за работа и развој (со финансиски план) на Јавното претпријатие за комунални работи БОШАВА Ц.О Демир Капија за 2024 година. По разгледувањето на петнаесетата точка од дневниот ред беше усвоено Предлог-Решението за разрешување и именување на еден претставник во Училишниот одбор на ООУ "Димче А. Габерот" Демир Капија. Потоа се премина на шеснаесетата точка на која беше усвоено Предлог-Решението за разрешување и именување на членови на Општински совет за социјална заштита. Седумнаесетата точка од дневниот ред по разгледувањето исто така беше усвоена, а се однесуваше на донесување на Заклучок за усвојување на Програмата за работа и развој на ОУ Дом на култура МИРКА ГИНОВА Демир Капија и Музеј во состав за 2024 година. По разгледувањето на осумнаесетата точка од дневниот ред беше усвоен Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Демир Капија за 2023 година. Потоа се премина на деветнаесетата точка на која беше донесена одлука за стипендирање на ученици за учебната 2023/24 година. Дваесетата точка од дневниот ред по разгледувањето беше усвоена, а се однесуваше на донесување на Решение за именување на член на управен одбор на Јавното претпријатие за комунални работи БОШАВА Ц.О. Демир Капија. За член беше избрана Елена Лазова. Седницата заврши со разгледување на барања од физички лица и советнички прашања. 414448116_755668439915542_6231377130174726559_n 414450913_755668773248842_8031777381754150770_n 414452995_755668436582209_4540143030633602427_n (1) 414452995_755668436582209_4540143030633602427_n 414455463_755668589915527_2590664717706629280_n 414458296_755668793248840_971650926377951779_n 414477979_755668926582160_455356078818997293_n 414494257_755668919915494_9166344732486121125_n 414503562_755668789915507_5791220796573740324_n