Прва поштенска разгледница на градот под Љубаш

Ова е бездруго најстарата позната панорамска снимка на Кавадарци од 1915 година, која е искористена од неа да биде направена и една од првите разгледници-поштенски картички од градот. Фотографијата е објавена и во илустрираното списание Македонија во 1916 година.

Кавадарци во овој период, според пописот од 1920 година брои 5.540 жители.

Од Aрхивата на Музеј галерија Кавадрци