Универзитетот „ГоцеДелчев„ од Штип-Наставен центар Кавадарци, соопштува дека од 29 август до 3 септември годинава ке го спроведе првиот уписен рок на некој од факултетите на УГД на ова подрачје.За начинот и условите за студирање зборува проф.д-р Кирил Барбареев.