МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

На денешната седница од Општина Кавадарци (51) беше едногласно усвоена а советникот Лазар Туриманџив препорача пошироката јавност да го има на увид Заклучокот на Комисијата за урбанизам односно Советот на Општината кој се однесува на УТВРДУВАЊЕТО НА ПРАВНИОТ СТАТУС НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ.Заклучокот е доставен и до соодветниот Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животрната средина, кој ја спроведува постапката и се грижи за исполнување на законитоста.

За граѓаните важно дека; СЕ ЗАДОЛЖУВААТ КОМИСИИТЕ ФОРМИРАНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВНИОТ СТАТУС НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ И ДОКАЗИ ЗА ПРИКЛУЧОК НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТИУРА И / ИЛИ СМЕТКА ЗА ЈАВНИ УСЛУГИ ( СТРУЈА, ВОДА И ТН), А ДОКОЛКУ БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НЕМА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРИКЛУЧОЦИ ДА ДОСТАВАТ ИЗЈАВА ЗАВЕРЕНА НА НОТАР ДАДЕНА ПОД КРИВИЧНА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ СО КОЈА БАРАТЕЛОТ КЕ ПОТВРДИ ДЕКА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ Е ИЗГРАДЕН ПРЕД СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ, СО ШТО БАРАТЕЛИТЕ ПРЕЗЕМААТ НА СОПСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ, ДЕКА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБВЈЕКТ ЗА КОЈ Е ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕТО Е ИЗГРАДЕН ПРЕД ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА НА ЗАКОНОТ.

МНОГУ ВАЖНО Е И ТОА ДЕКА :САТЕЛИТСКИТЕ СНИМКИ НЕ СЕ ДОКАЗИ КОИ СЕ БАРААТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ДА НЕ СЕ ПОСТАПУВА ПО НИВ.

Инаку како на Советот така и на Комисијата за урбанизам овој важен заклучлок беше доснесен едногласно што ни потврди претседателот на Комисијата за урбанизам Јосиф Стојанов.

м.д.

666666667 47487878948648