На вчерашнатав средба во Кавадарци Граѓансккииот сектор побара стабилно финасисрање со цел да ги планира своите активности.Градиначалникот Митко Јанчев со свои претставници од Локалната власт, изворно слушна за потребите од стабилно финасирање на овој сектор, а истовремено ги образложи своите вуидувања во ова свера.,

Истовремненио вчера се проговори за јакнењето на капацитетите на НВО, а со зголемувањеѕо на буџетските средства тоа ќе се постигне.

м.д.