Денеска Здружението на Лозаро Овопштари„-Кавадарци пред просториите на Водостопанство „Тиквеш“ одржа прес конференција на која го критикувапе работењето н а ова компанија.Своето негодување од нерабортењто на делови од системот го изразија и земјоделци кои присуствуваа на средбата со новинарите.