МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Педесет и третата седница на Советот на Општина Кавадарци ке се одржи во вторник во 12 часот

За работа на седницата се предвидени Предлог-Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година-четврти квартал, Предлог-Програма за работа на Совет на Општина Кавадарци за 2017 година; Предлог-Одлука за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на културата во 2017 година на правно лиц и Предлог-Правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на културата во 2017 година на правно лице;

Освен тоа предвидено е да се расправа и за :Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци; за активностите во областа на спортот на Општина Кавадарци за 2017 година;Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Кавадарци 2016/2018;Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ослободување од плакање на сметките за вода и комуналии на социјално загрозени семејства;Програма за работа и развој на ЈП”Јасмин” Кавадарци за 2017 година;Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со намена на земјиште и Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од градежен реон;

Советниците од опозицијата и власта ке дебатираат за Предлог-Одлука за именување на членови на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци;Предлог-Одлука за именување на претседател на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци;Програма за работа на општински совет за безбедност на сообракајот на патиштата за 2017 година;Предлог-Одлука за започнување на постапка за доделување на Договор за јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање,изградба,стопанисување и пренос на мала хидроцентрала на регионалниот водоснабдителен систем „Лукар“ Кавадарци кој се остварува како јавна набавка на работи; а ке расправаат и по :Предлог-Одлука за намена на средства;5Предлог-Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година;