МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

На 12-тата седница за 40 минути а по третходна расправа на соодветните комисии беа експресно усвоени повеќе материјали

На денешната седница „зелено светло“ добија:Предлог –Статутот на Јавното Претпријатие за јавни паркиралишта ,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ"Кавадарци.,Предлог –Одлуката за утврдување на Нацрт изменување и дополнување на Детален Урбанистички План за УБ 22К- дел 23К, Општина Кавадарци,Предлог-Одлуката за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (Градски Парк-соблекувална),(Градски Парк-базен),(доградба на ДТВ,,Партизан");(спортски рекреативни објекти на м.в,,Парк),(образовен објект на ул,,Цветан Димов,,ЈОУДГ Рада Поцева"),(објект за целодневен престој во ООУ Страшо Пинџур ), бесправен објект (ООУ Димката Ангелот Габерот с.Ваташа), (доградба на ООУ Димката Ангелот Габерот),(доградба на објект за деца со посебни потреби ООУ Страшо Пинџур), бесправен објект во (училиште во с.Марена ),(Пионерски дом),(Младински дом),и -бесправен објект(Котлара).

На седницата едногласно беше изгласана Предлог-Одлуката за давање согласност за склучување на Спогодба (Илчо Богевски );,Предлог – Одлука за давање согласност за склучување на Спогодба (Ванчо Младенов),Предлог –Одлука за определување на крајбрежен појас на река Луда Мара во општина Кавадарци, опфатен со Генерален Урбанистички План за Град Кавадарци со населбите Ваташа и Глишиќ за изградба во КО Кавадарци 1, КО Кавадарци 2, КО Глишиќ, КО Ваташа , Општина Кавадарци,и Предлог - Програмата за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2018 година.

На дневен ред беше усвоена е Програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за2018 година,Предлог-Одлуката за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на мегусебни односи во врска со судски предмет ВПП.бр.214/17 заведен пред Основен суд Кавадарци,Предлог – Одлуката за одобрување на набавка на основни средства,Предлог – Одлуката за потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат,Одлука за донација за лекување на лицето Иван Новески од Кавадарци.Потврдена е донесената од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци,Одлуката за донација за остварување на проект од јавен интерес за Градски ракометен клуб Тиквеш 2014 Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци,Одлуката за донација за остварување на проект од јавен интерес за Градски Фудбалски клуб Тиквеш 1930 Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;