Во Кавадарци вчера се одржа работилница на која се говореше за елементарните законски права со кои им се овозможува на граѓан ите еднаков третман за користее на разни правни нормативи. Организатор и споведувач на ова активност е Македонското здружение на млади правници кое ова година одржува предавања и спроведува проектот под наслов “Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи“ .Ова акција е финансиски поддржана од Европската Унија и ке трае и наредната година/.

На предавањето во Кавадарци говореа адвокатот Панче Докузовски и Емилија Шкартова.Тие се задржаа на одреби од законите за социјална заштита и Законот за земјоделие и рурален развој.

МЗМП со ова едукативна сесија , врши правно зајакнување на граѓаните со ниски приходи, а тоа се главно поединци и семејства кои не можат да си дозволат корисрење на услогуте на адвокат односно правно толкување на одредени закони и права кои им следуваат.