МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА објавува ОБЈАВА

За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Линија бр.1 Кавадарци-Ресава-Дабниште-Бегниште

Линија бр.2 Кавадарци-Глишиќ –Марена -Сопот

Линија бр.3 Кавадарци-Шивец-Возарци-Дреново

Линија бр.4 Ваташа –Кавадарци- Глишиќ –Марена

Линија бр.5 Кавадарци-Манастирец-Паликура

Линија бр.6 Кавадарци-Страгово-Крњево-Чемерско -Бохула

Линија бр.7 Кавадарци-Страгово-Крњево-Г.Бошава,Долна Бошава,Конопиште –Бојанишка станица

Линија бр.8 Кавадарци-Возарци-Мотел Дреново-Раец

Линија бр.9 Кавадарци-Рибарци-Росоман

Линија бр.10 Кавадарци-Бојанчишка станица-Мрежичко –Рожден

Линија бр.11 Кавадарци-Возарци-Мотел Дреново –Дебриште-Трстеник

Линија бр.12 Кавадарци-Раец

Огласот целосно со сите одредби ,може да се види во Локалната самоуправа Кавадарци.

Заинтересираните превозници поднесуваат понуда, согласно насловите во објавата во затворен плик со назнака на пликот во горниот лев агол„Неотварај" по ОБЈАВА за распределба на линиии за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци.

Понудите да се достават најдоцна до почетокот на јавното отварање на адреса Општина Кавадарци-Локална самоуправа Плоштад „Маршал Тито"бб или во архива на ОпштинаКавадарци, соба бр.20.

Јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 25.12.2017 година (понеделник), со почеток во 13:00 часот, во просториите на Општина Кавадарци, Голема сала.Понудите кои не се поднесени во предвидениот рок и кои не ги содржат комплетно бараните податоци (докази) од Објавата, нема да бидат разгледувани.

За подетални информации може да се обратит е секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот во Општина Кавадарци

- соба бр.14 на тел. 072/307-241 (лице за контакт Рамов Драган)

- соба бр.21 нател. 078/482-360 (лице за контакт Соња Станоева).

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ГРАДОНАЧАЛНИК

М-р Митко Јанчев