На седницата Советот на Општина Кавадарци треба да го усвои Буџетот за 2018 година

Покрај Предлoг буџетот на дневен ред се:Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на Општина Кавадарци за 2019 година;Предлог – Одлуката за благајнички максимум; Предлог-Решението за разрешување и именување членови на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци,Предлог-Одлуката за давање на трајно користење без надомест движна ствар –автобус на едно ниво на ООУ "Страшо Пинџур"Кавадарци; Предлог-Одлуката за доделувањена финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година(опожарена кука); Годишната Програма за работа на Дом на култура ,,Иван Мазов-Климе,, Кавадарци за 2018 година; Одлуката за измена на Финансискиот план за 2017 година на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци од 18.12.2017 година ,донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци; Финансискиот план за 2018 година на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци од 18.12.2017 година,донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци; Програмата за работа на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за 2018 година од 18.12.2017 година ,донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци; Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ,,Комуналец Кавадарци за 2018 година од 18.12.2017 година ,донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци; Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци за 2018 година од 18.12.2017 година ,донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци.

Покрај споменатите материјали советниците ќе дикутираат и по Предлог –Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад во Општина Кавадарци,Финансискиот План за 2018 година на МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци од 13.12.2017 година,; План Програмата за непречена работа на МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци за 2018 година од 13.12.2017 година; Одлуката за измена на финансискиот План за 2017 година на МХЕЦ Лукар ДООЕЛ Кавадарци; и Програмата за работа и развој на ЈП за стопанисување со спортски објекти ,,Мито Хаџи Василев-Јасмин,, Кавадарци за 2018 година;