Панорама на Кавадарци видена од северозападниот дел на градот

Одовде се гледаат неколку циглани и плевни, зградите на Општинскиот суд, Поштата, офицерските згради и Собранието на општина Кавадарци. Фотографијата е од 1957 година.