МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Беа разгледани и усвоени 9 точки од дневниот ред

На седницата беше усвоена Предлог-Одлуката за давање согласност на годишен план за вработување во 2018година.Втората точка се однесуваше за Предлог-програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во општина Демир Капијакоја a беше усвоена и Предлог-програмата за работа на комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2017 година.

17884234_1835604650026069_1864083185110020291_n.jpg

Четвртата усвоена точка се однесуваше на Предлог-одлуката за обезбедени средства во Буџетот на општината за експропријација на градежно земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење .По разгледувањето на петата точка се донесе предлог решението за давање согласност на финансов извештај по годишна сметка на ЈКП „Бошава“ за 2016 година.На ова седница беше усвоена одлуката за давање согласност на годишен извештај за работењето на ,,ЈКП„Бошава“ за минатата годинакако и предлог заклучокот на годишен извештај за јавна чистота на територијата на општина Демир Капија за ланската година.Седницата заврши со разгледување на барања од физички и правни лица и советнички прашања .