МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

На ден 01.ноември годинава Советот на општина Демир Капија ја одржа дваесет и петата седница на која беа разгледани и усвоени дванаесет точки од дневниот ред.

По усвојувањето на записниците од дваесет и четвртата седница и осмата итна вонредна седница се премина на првата точка од дневниот ред на која беше донесена одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Демир Капија за 2019 година за дополнување на средства на проектот за општинско корисна работа што се организира преку UNDP.По разгледувањето на втората точка од дневниот ред беше донесена Одлука за формирање на Центар за ран детски развој во село Бистренци во состав на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка Борис Трајковски Демир Капија општина Демир Капија за да може да се добие решение за вршење на дејност.Потоа се премина на третата точка од дневниот ред на која беше усвоена Програмата за одбележување на Денот на ослободувањето на Демир Капија 7-ми Ноември 2019 година.Четвртата точка од дневниот ред исто така по разгледувањето беше усвоена, а се однесуваше на донесување на Одлука за доделување на Награда “7-ми Ноември“ и Признанија за 2019 година.Наградатa 7 ноември годинава ќе биде доделена на Радица Велкова од Демир Капија, репрезентативец на Младинската фудбалска репрезентација до 17 години, за особени остварувања во областа на спортот, развој и афирмација на општина Демир Капија.Признанија ќе бидат доделени на:- Здружение Спортски клуб Клисура од Демир Капија, за унапредување на животната средина, развој и афирмација на алтернативниот туризам.- Кајакарски кану клуб “ПРОСЕК” од Демир Капија, за развој и афирмација во областа на спортската дисциплина кајакарство.- Rock Land Camp за особени заслуги во областа на качувачките спортови, развој на туризмот и афирмација на општина Демир Капија. Наградите и признанијата ќе бидат врачени на свечената седница на Советот на Општина Демир Капија која ќе се одржи по повод 7-ми Ноември, Денот на ослободувањето на Демир Капија. По разгледувањето на петата и шестата точка од дневниот ред беа донесени Одлуки за дополнување на Одлуката за давање на трајно управување и одржување на инфраструктурни објекти водоснабдителни и канализациони системи за населените места Корешница и Бистренци на ЈКП БОШАВА Демир Капија со тоа што одлуката се дополнува со утврдување на вредноста на водоснабдителните системи за да може ЈКП Бошава да ги внесе во евиденција на основни средства со вредност утврдена од овластен проценител.По разгледувањето на седмата точка од дневниот ред беше донесена Одлука за давање на користење деловна просторија од објект Пензионерски дом Демир Капија. Со оваа Одлука Советот на општина Демир Капија на Здружението на пензионери од Демир Капија му дава на користење без надоместок деловна просторија од објект Пензионерски дом Демир Капија кој се наоѓа на улица 11-ти Октомври бб. Во Демир Капија, сопственост на Општина Демир Капија, за период од 5 години.Со оваа одлука средствата од закупнината на објектот од станбениот и деловниот простор на објектот да бидат приход на Здружението на пензионери од Демир Капија.Потоа се премина на осмата точка од дневниот ред на која беше усвоено-Решение за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во 2019 година на општина Демир Капија.Со ова решение Советот на Општина Демир Капија дава Согласност на Измената на Годишниот план за вработување во 2019 година во општинската администрација на општина Демир Капија, изготвен врз основа на Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување. Измената на Годишниот план за вработување е составен дел на оваа одлука.По разгледувањето на деветата точка од дневниот ред беше усвоено решението за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка Борис Трајковски Демир Капија општина Демир Капија.Десетата точка од дневниот ред исто така по разгледувањето беше усвоена и беше донесен Заклучок на Извештајот за работата на ЈОУДГ Борис Трајковски Демир Капија за 2018/2019. Потоа се премина на единаесетата точка од дневниот ред на која беше донесен Заклучoк за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ Борис Трајковски Демир Капија за учебната 2019/2020 година.Седницата заврши со разгледување на Решение за одобрување на финансиски средства и Разгледување на барања од физички и правни лица.