МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Општина Демир Капија отстапува како основач од Фондацијата ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈА И ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ТУРИЗМОТ ЦЕНЕТ

На почетокот советниците ја разгледаа и усвоија Завршната сметка на Буџетот на општина Демир Капија за 2016 година а беше донесен Заклучок за усвојување на Годишниот извештај на Буџетот на општина Демир Капија за 2016 година.Советниците донесоа Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Демир Капија за 2017 година а беше донесен Буџетскиот календар за планирање на Буџетот на општина Демир Капија за 2018 година

Во продолжение се усвои Програмата за остварување на социјалната, детската и здравствената заштита во општина Демир Капија за 2017 година .Меѓу другите на последната седница се усвлои Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализирани активности од енергетска ефикасност во општина Демир Капија во 2016 година ,Акциониот план за енергетска ефикасност за општина Демир Капија за 2017 .Наредните две точки од дневниот ред се однесуваа на Годишниот извештај за работата на ОУ Дом на Култура Мирка Гинова Демир Капија за 2016 година и Заклучок за Годишниот финансов извештај по Завршна сметка на ООУ “Димче А.Габерот“ Демир Капија за 2016 година.Тринаесетата и четиринаесетата точка се однесуваа за ООУ Димче Ангелов Габерот за Годишниот финансов извештај по Завршна сметка на ООУ “Димче А.Габерот“ Демир Капија за 2016 година и Заклучок за Развоен план на ООУ “Димче А.Габерот“ Демир Капија за периодот 2017 - 2021 година а беше донесен и Годишниот финансов извештај по Завршна сметка на ЈОУДГ-Детска градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ - Демир Капија за 2016 година.

Општина Демир Капија отстапува како основач од Фондацијата ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈА И ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ТУРИЗМОТ ЦЕНЕТ Демир Капија за што беше донесена соодветна одлука .На крајот на седницата се донесе и одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение Спортски клуб КЛИСУРА Демир Капија.Седницата заврши со разгледување на барања од физички и правни лица и советнички прашања.