Array
(
  [PHPRC] => /home/rtkadm/fcgi-bin/../etc/php7.2
  [PWD] => /home/rtkadm/fcgi-bin
  [PHP_FCGI_MAX_REQUESTS] => 99999
  [SHLVL] => 0
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin
  [CONTENT_LENGTH] => 0
  [SCRIPT_NAME] => /preview.php
  [REQUEST_URI] => /preview.php?id=812
  [QUERY_STRING] => id=812
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [REMOTE_PORT] => 47560
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/rtkadm/public_html/preview.php
  [SERVER_ADMIN] => [no address given]
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /home/rtkadm/public_html
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [REQUEST_SCHEME] => http
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/rtkadm/public_html
  [REMOTE_ADDR] => 54.225.48.56
  [SERVER_PORT] => 80
  [SERVER_ADDR] => 95.86.15.250
  [SERVER_NAME] => www.rtk.mk
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.29
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [HTTP_CONNECTION] => close
  [HTTP_HOST] => www.rtk.mk
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [SCRIPT_URI] => http://www.rtk.mk/preview.php
  [SCRIPT_URL] => /preview.php
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [PHP_SELF] => /preview.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1642632572.0936
  [REQUEST_TIME] => 1642632572
)
53 Седница на Совет на Општина Кавадарци

Педесет и третата седница на Советот на Општина Кавадарци ке се одржи во вторник во 12 часот

За работа на седницата се предвидени Предлог-Квартален Извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година-четврти квартал, Предлог-Програма за работа на Совет на Општина Кавадарци за 2017 година; Предлог-Одлука за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на културата во 2017 година на правно лиц и Предлог-Правилник за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на културата во 2017 година на правно лице;

Освен тоа предвидено е да се расправа и за :Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци; за активностите во областа на спортот на Општина Кавадарци за 2017 година;Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Кавадарци 2016/2018;Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ослободување од плакање на сметките за вода и комуналии на социјално загрозени семејства;Програма за работа и развој на ЈП”Јасмин” Кавадарци за 2017 година;Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со намена на земјиште и Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од градежен реон;

Советниците од опозицијата и власта ке дебатираат за Предлог-Одлука за именување на членови на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци;Предлог-Одлука за именување на претседател на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци;Програма за работа на општински совет за безбедност на сообракајот на патиштата за 2017 година;Предлог-Одлука за започнување на постапка за доделување на Договор за јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање,изградба,стопанисување и пренос на мала хидроцентрала на регионалниот водоснабдителен систем „Лукар“ Кавадарци кој се остварува како јавна набавка на работи; а ке расправаат и по :Предлог-Одлука за намена на средства;5Предлог-Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година;