Koнечно ова локалана власт и Совет ке го решаваат проблемот со кучињата скитници

За кратко време голем дел од материјалите предвидени за денешната седнца на Советот добија зелено светло.Се работи за Предлог-Програмата за контрола на популацијата на бездомни кучиња, за заштита и благосостојба на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2018 година ,Програмата за управување со отпад на територијата на Општина Кавадарци за 2018 ,Предлог-Програмата за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Кавадарци ,Предлог-Одлукатата за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плакаат за користење на општинските јавни патишта ,Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Кавадарци ,Предлог-Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за УБ 8К Општина Кавадарци,плански период 2013-2018 ,Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат.

Советниците го усвоија Предлог-Правилникoт за одредување на критериумите и условите кои треба да се исполнат за имплементирање на мерките за обезбедување поддршка во подобрувањето на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци ,Предлог-Одлуката за прифакање на проекот ,, "Обезбедување подршка во подобрувањето на енергетска ефикасност во колективно домување ,Предлог-Годишен План за вработување на Општина Кавадарци за 2018 година ,Предлог-Одлуката за давање согласност за електронско водење на седниците на Совет на Општина Кавадарци ,Предлог-Одлуката за резервирани средства за експропријација во Буџетот на Општина Кавадарци за 2018 година ,Извештај за работата на Општинскиот совет за превенција на град Кавадарци за 2017 година ,Предлог-Програмата за работата на Општинскиот совет за малолетничко престапништво на територијата на Општина Кавадарци за 2018 година.

Беа усвоени и Предлог-Одлуката за примање на донација – движни ствари за остварување на јавен интерес –реализирање на Проект-,,Мој Општинар,“ потоа Предлог-Одлуката за примање на донација –движни ствари за остварување на јавен интерес ,Предлог-Одлуката за примање и давање на трајно користење на движни ствари на Библиотека ,,Феткин,, Кавадарци(бр.44-7693/1 од 26.12.2017 година) ,Предлог-Одлуката за примање и давање на трајно користење на движни ствари на Библиотека ,,Феткин,, Кавадарци(бр.44-7660/1 од19.12.2017 година),Предлог-Одлуката за редовно ажурирање на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Кавадарци од сите ризици и опасности, Предлог-Решението за формирање на Совет за јавно здравје ,Извештај по Програма за активностите на Општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2017 година.Подолга дискусија денеска се водеше за одобрувањето средства за финасирање на спортски клубови како и Барањето од ЕКО -Живот од 07.12.2017 година.