МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Решено прашањето со привременото депонирање на отпад во „Специјалниот завод“- Демир Капија

Јавната установа „Специјален завод“ - Демир Капија доби посебно издвоен и изграденпростор за привременото депонирање на отпадот во кругот на објектот.„Дрекслмајер“ Македонија излезе во пресрет на потребите на Заводот кој подолг период сесоочувал со проблемот на привремено депонирање на сметот па сè до неговото конечноодведување од дворот на институцијата. Компанијата конструираше и огради посебноиздвоен простор за депонирање, избетонирана е основата и се набавени соодветниконтејнери.Со решавање на ова прашање значително се подобрија хигиенските услови и се овозможибезбедно и непречено функционирање на штитениците на институцијата, кои претходно седвижеле во несанираниот простор.Покрај ова, одговорните од „Специјалниот завод Демир Капија“ посочија на потребата одрепарација на пералните во објектот. „Дрекслмајер“ ги обезбеди потребните делови занивна поправка и со своја екипа истите ги репарираше. Сега пералните се повторнофункционални и во употреба.„Благодарност до „Дрекслмајер“ што веднаш ни излезе во пресрет нам, но и на потребите накорисниците на нашата установа и што преку реализација на нашето барање значително ниго олесни и поедностави секојдневното функциoнирање во институцијата. Се надевам декаи во иднина ќе имаме успешни проекти и добра соработка со компанијата“ - велиМоникаЕфремова директорка на ЈУ „Специјален завод“ - Демир Капија.„Како партнер на регионот, „Дрекслмајер“ поддржува повеќе проекти во различни областикако образование, спорт, култура. Покрај нив и проектите од социјален карактер се воцентарот на нашето внимание и нашата поддршка “