МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Согласно чл.54 чл.55. чл.56.чл.57 чл.58 и чл 59 од Законот за домување ( Сл.весник на Р.Македонија бр. 99/2009, бр.57/10, бр,36/11, бр.54/11 ,бр.13/12, бр.55/13,бр.163/13 и бр.42/14),ако во станбена зграда има повеќе од двајца сопственици на посебни делови, и повеќе од осум посебни делови,и повеќе од осум сопствениците на посебните делови можат да донесат одлука за формирање на заедница на сопственици како правно лице за управување со станбена зграда.Заедницата на сопственици носат Одлука кога за неа гласаат повеќе од половина од сопствениците на посебните делови.ПОТРЕБНО Е ВО РОК ОД 15 ДЕНА ДА СЕ ИЗБЕРЕ ПРЕTСЕДАТЕЛ КОЈ ЌЕ УПРАВУВА СО СТАНБЕНАТА ЗГРАДА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОПСТВЕНИЦИ ИЛИ ПАК AKO ОДЛУЧИТЕ УПРАВУВАЊЕТО ДА ГО ВРШИ УПРАВИТЕЛ, ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОНЕСЕ СТАТУТ НАЗАЕДНИЦА НА СОПСТВЕНИЦИ И ДА СЕ ИЗВРШИ ЗАПИШУВАЊЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТЕР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОПСТВЕНИЦИ ИЛИ УПРАВИТЕЛ.ПОТРЕБНО Е ДА ГИ ДОСТАВИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЕР ДЕКА Е ИЗВРШЕН УПИС КАЈ ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ДОМУВАЊЕ ВО СОБА БР.5 НА ТРЕТИ СПРАТ ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ.